มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

 

เกี่ยวกับมูลนิธิ

เมื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย วัดมหาธาตุยุวราชรัง สฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการศึกษาในรูปของมหาวิทยาลัยสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมา ในระยะแรกๆ ที่เปิดการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายมาก บางเดือนไม่มีเงินจ่ายค่าพาหนะครูอาจารย์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์และอื่นๆ เลย

ปัญหาเรื่องการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ ได้ทราบถึงท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ในขณะที่ท่านได้มาเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และฟังธรรมบรรยายที่สำนักธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่านได้ถวายคำแนะนำแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม (อาสภมหาเถระ) ทุติยสภานายก สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง และอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ปัจจุบันว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์ควรจัดตั้งมูลนิธิขึ้น เพื่อเก็บดอกผลไว้ใช้บำรุงการศึกษา ปัญหาการขาดเงินค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดน้อยลงไป

พระพิมลธรรม (อาสภมหาเถระ) จึงได้มีบัญชาให้พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทโก) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะจังหวัดนครนายกและเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระกรวีวรญาณ (ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ) สั่งการเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเมธีสุทธิพงศ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) หัวหน้าแผนกกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ไปดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ในระยะเริ่มแรกเรียกว่า “เงินอุปถัมภ์การศึกษา”
เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ โดยมีนายเกษม บุญศรี ได้ขออนุญาตจัดตั้ง “มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”ตามสำเนาเลขอนุญาตที่ ต.๗/๒๕๐๗ และเลขคำขอที่ ๗/๒๕๐๗

shape

ขอเชิญร่วมทำบุญกับมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รายการบำเพ็ญกุศล ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  • มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีชื่อเดิมว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” และมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป
พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร.
รองประธานกรรมการ
shape

“ขอเชิญร่วมทำบุญกับมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รายการบำเพ็ญกุศลตามรายการดังต่อไปนี้”

 

การบริจาค

๑. ตั้งทุน, เพิ่มทุน, สะสมทุน มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
๒. สมทบทุนสร้างอาคารมหาวิทยาลัย มจร วังน้อย
๓. สมทบทุนสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ มจร วังน้อย
๔. สมทบทุนซื้อที่ดินสร้างวัดและขยายพื้นที่ มจร วังน้อย
๕. สมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมะ ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์
๖. สมทบกองทุน ค่าภัตตาหาร, ค่าน้ำ, ค่าไฟ และค่ายารักษาโรค
๗. สมทบกองทุนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพระนิสิต และเพื่อประชาชนทั่วไป
๘. สมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกนิตยสารพุทธจักร
๙. และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
การบริจาคทุกครั้ง ทางมหาวิทยาลัยจะออกใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดย่อนภาษีได้
ติดต่อ. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ถึง ๕ ๐๒-๖๒๓-๖๓๒๕, ๐๒-๒๒๒-๒๘๓๕
แฟ็กซ์ ๐๒-๒๒๖-๖๒๕๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๖ ตั้งเวลา : ๐๘.๐๐ – ๒๐.๓๐น

ปณิธาน

 

รองประธานกรรมการ

เมื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย วัดมหาธาตุยุวราชรัง สฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการศึกษาในรูปของมหาวิทยาลัยสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมา ในระยะแรกๆ ที่ เปิดการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายมาก บางเดือนไม่มีเงินจ่ายค่า พาหนะครูอาจารย์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์และอื่นๆ เลย

พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร.

อธิการบดี

มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ปัญหาเรื่องการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ ได้ทราบถึงท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ในขณะที่ท่าน ได้มาเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และฟังธรรมบรรยายที่สำนักธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าน ได้ถวายคำแนะนำแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม (อาสภมหาเถระ) ทุติยสภานายก สังฆมนตรีว่าการ องค์การปกครอง และอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ปัจจุบันว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์ควรจัดตั้งมูลนิธิขึ้น เพื่อเก็บดอก ผลไว้ใช้บำรุงการศึกษา ปัญหาการขาดเงินค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดน้อยลงไป

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.

ประธานกรรมการ

ข่าวสารและกิจกรรม

 

ติดตามความเคลื่อนไหวของสังคมแห่งการให้ พร้อมเคียงข้างคนไทย เพราะ “คำว่าให้ ไม่สิ้นสุด”

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

046-2-73660-4

สำนักงานมูลนิธิ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

0-2623-625
08-1405-8044

foundation.mcu.ac.th