มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

 

ติดต่อเรา

 • มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ๑๐๖ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์
  ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๒๕ โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๕๒
 • มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย/กลุ่มงานธรรมวิจัย มจร อยุธยา โทรศัพท์
  ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๗๐, ๘๑๓๘, ๘๑๙๖ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๒
 • โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๖๖๐-๔ ชื่อบัญชี “มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย”
 • เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย”
 • ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.หน้าพระลาน ๑๐๒๐๒ ชื่อผู้รับ  : พระพรหมบัณฑิต ส่งมาที่ มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ๑๐๖ วัดมหาธาตุฯ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๒
 • อีเมล: mcufoun@gmail.com
 • Line ID: @mcfoun

สำนักงานมูลนิธิ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

0-2623-625
08-1405-8044

foundation.mcu.ac.th