มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ติดต่อกันมาตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

๓.๑  การจัดงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยติดต่อกันมาทุกปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้จะเป็นปีที่ ๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑)  เพื่อทำบุญอุทิศให้เจ้าของทุน และผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่วายชนม์ไปแล้ว

๒)  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยให้แพร่หลาย

๓)  เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทั่วไป

๔)  เพื่อระดมทุนเพิ่มฐานะทางการเงินของมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยให้สามารถขยายขอบข่ายการบำเพ็ญประโยชน์ให้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น

๓.๒  ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

๓.๓  ถวายทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓.๔  ร่วมบำเพ็ญกุศลในโอกาสต่าง ๆ เช่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลอุทิศให้เจ้าของทุนและผู้มีอุปการคุณผู้วายชนม์ ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเถระกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในโอกาสที่ได้รับพระราชทานตั้ง เลื่อนและสถาปนาสมณศักดิ์