ลำดับที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุลตำแหน่ง

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ
พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร)
พระเทพเวที (พล อาภากโร)
พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)
พระราชวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ)
พระราชวัชรสารบัณฑิต (ประสาน จนฺทสาโร)
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
พระมหาชำนาญ มหาชาโน
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
นายสนิท ไชยวงศ์คต
รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ พึ่งเทียร
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการและเลขาธิการ