ทุกปีมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้จัดทุนถวาย/สนับสนุนมหาวิทยาลัยทั้งหมดหลังจากตั้งงบประมาณประจำปีแล้ว เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้จัดสรรเงินอุดหนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและบริจาคตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ดังนี้

ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ถวายเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน ๔,๕๓๙,๔๒๘.๐๐ บาท(สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) และถวายทุนการศึกษาแด่พระนิสิตจำนวน ๔๘ ทุน รวมเป็นเงิน ๖๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท(หกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมจำนวนเงิน ๕,๒๓๕,๔๒๘ บาท(ห้าล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)