บุคลากรประจำมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

๑.  นายศรายุทธ ประการแก้ว                          นักจัดการงานทั่วไป

๒.   นางณัฏฐ์ชุดา กรแก่นท้าว                           เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ช่วยงานมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

กลุ่มงานธรรมวิจัย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

๑.  พระครูภาวนาสารบัณฑิต           ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

๒.  พระมหากุสลิน สุนฺทรสิริ            เจ้าหน้าที่กลุ่มงานธรรมวิจัย

๓.  พระมหาสมคิด คมฺภีรเมธี           เจ้าหน้าที่กลุ่มงานธรรมวิจัย

๓.  พระสุรชัย ติกฺขปญฺโญ              เจ้าหน้าที่กลุ่มงานธรรมวิจัย

๔.  นางชมชื่น เกษาภรณ์               นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

พระมหาพุทธศักดิ์  ฐานิสสโร           ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระจวน  สิริวฑฺฒโน                    เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร          (รับ-ส่งเอกสารมูลนิธิ)