๒.๑    บำรุงและส่งเสริมการศึกษา การอบรม การเผยแผ่ การปฏิบัติธรรมและการค้นคว้าวิจัยของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

             ๒.๒    ให้ทุนการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัย แก่นิสิต นักศึกษาและนักเรียนตามระเบียบว่าด้วยการให้ทุน

             ๒.๓    บำรุงและส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศ

             ๒.๔    บำรุงและส่งเสริมกิจการสาธารณประโยชน์และร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ

             ๒.๕    ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด